من و خودم دوتایی

تمام تنهایی هایم تقدیم انکه تنهایم گذاشت...........